Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 89 / 28.04.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 89

ОТНОСНО: Съгласие за осигуряване на финансов ресурс под формата на временна финансова помощ от страна на Община Лясковец за управление на Стратегия за местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица”.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.126 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за осигуряване на финансов ресурс под формата на временна финансова помощ от страна на Община Лясковец за управление на Стратегията за местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Лясковец - Стражица” в размер на 17 000 лева.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегиите за ВОМР“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

3. След верифицирането на направените разходи по мярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. от страна на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, предоставената финансова помощ на Сдружение „МИГ Лясковец - Стражица” да бъде възстановена на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/