Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 121 / 23.06.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 121

ОТНОСНО: Информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2015/2016 г., сравнена с предходната стопанска 2014/2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представената информация за извършените пролетни селскостопански дейности и осъществената подготовка за жътвената кампания за стопанската 2015/2016 година, сравнена с предходната стопанска 2014/2015 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/