Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 53 / 28.01.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 53

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Лясковец за 2016 година.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5, в изпълнение на чл.54, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.39 и чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), чл.11 от Закона за общинския дълг (ЗОД), във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. и ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., РМС № 859 от 03.11.2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., ПМС № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема бюджета на Община Лясковец за 2016 година, съгласно бюджетната бланка по пълна бюджетна класификация, както следва:
1.1. По прихода в размер на 6 771 047 лева (съгласно Приложение № 1) в т. ч.:
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 785 168 лева, в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 399 905 лева;
1.1.1.2. § 88-03 (- 63 лева)
1.1.1.3. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 4 802 лева
1.1.1.4. Преходен остатък от 2015 г. в размер на 380 524 лева, разпределен съгласно Приложение № 11.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 985 879 лева, в т.ч. :
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 890 050 лева
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 820 461 лева
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 663 500 лева
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 234 100 лева
1.1.2.5. 3а зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 42 800 лева
1.1.2.6. Други в размер на (- 838 766 лева) – в т.ч. за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО (- 198 087 лева)
1.1.2.7. Приватизация - 150 000 лева
1.1.2.8. Преходен остатък от 2015 г. в размер на 244 169 лева, разпределен съгласно Приложение № 11.
1.1.2.9. Остатък към 31.12.2016 г. в размер на (- 22 348 лева)

1.2. По разходите в размер на 6 771 047 лева, разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2, в т.ч.:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 074 976 лева, от тях:
1.2.1.1. От държавни трансфери – 3 785 168 лева;
1.2.1.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствени приходи в размер на 289 808 лева
1.2.2. За местни дейности в размер на 2 696 071 лева

1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2016 г.:
За капиталови разходи са планирани 586 987 лева, от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 585 224 лева за:
– 234 100 лева целева субсидия ;
– 10 574 лева остатък от целева субсидия;
– 37 922 лева за авариен ремонт на подпорна стена при Домашен социален патронаж – 3 716 лева и възстановяване на подпорна стена – ограда за ОУ „П. Р. Славейков” - с. Джулюница – 34 206 лева;
– 302 628 лева постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
1.3.2. За средства от Европейския съюз – 1 763 лева,
съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9.

1.4. Приема за плащане на лихви за ползвани заеми от фонд ФЛАГ в размер на 11 400 лева.

1.5. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва:
1.5.1. Членски внос в неправителствени организации – 4 894 лева
1.5.2. Други помощи, след решение на Общински съвет – 8 000 лева, в т.ч. и за новородени бебета, при следните критерии: поне единият родител е с постоянен адрес в Община Лясковец, майката е пълнолетна и родителите нямат данъчни задължения към Община Лясковец – по 50 лева.
1.5.2.1. Средствата за еднократна парична помощ, в размер на 5 000 лева, приети с Решение № 48/28.01.2016 г. на Общински съвет – Лясковец, да бъдат от параграфа издръжка на общинска администрация, в частност издръжка на второстепенен разпоредител – Кметство с.Джулюница.
1.5.3. Утвърждава разчета за субсидии за читалищата съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища в размер на 155 760 лева и за дофинансиране по чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно програмите за читалищната дейност за 11 000 лева, както следва – Приложение № 8.
субсидия дофинансиране
гр. Лясковец - 99 120 лева (за 14 субсидирани бройки) 4 700 лева
с. Джулюница – 17 700 лева (за 2,5 субсидирани бройки) 1 500 лева
с. Козаревец - 17 700 лева (за 2,5 субсидирани бройки) 1 200 лева
с. Добри дял - 7 080 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 200 лева
с. Драгижево - 7 080 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 200 лева
с. Мерданя - 7 080 лева (за 1 субсидирана бройка) 1 200 лева

1.5.4. Субсидия за подпомагане на спортни клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, съгласно чл. 59, ал. 2 от Закона за физическо възпитание и спорт (ЗФВС) за 1 400 лева, както следва:
- ФК „Левски” - гр. Лясковец – 200 лева
- ФК Джулюница – 200 лева
- ФК Козаревец – 200 лева
- ФК Мерданя – 200 лева
- ФК Добри дял – 200 лева
- ХК „Владислав- 2009” – с. Джулюница – 200 лева
- Волейболен клуб - гр.Лясковец – 200 лева
Упълномощава Кмета на Община Лясковец да договори условията за ползване и отчитане на средствата.

1.5.5. За застраховка на:
- сгради - публична и частна общинска собственост – 10 000 лева

1.5.6. Дофинансиране на училищата за поевтиняване на обяда на учениците по 17 % от стойността на купона, но не повече от 0,30 лева на ден - средства в размер на 17 000 лева.

1.6. Приема следните лимити за разходи:
1.6.1. На основание чл. 44, ал. 1 от ПМС № 380/29.12.2015 г. определя средства за СБКО на персонала в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения.
1.6.2. На основание чл. 42, т. 3 от ПМС № 380/29.12.2015 г. определя представителни разходи за 2016 г.:
- на Кмета на Община Лясковец - в размер на 3 600 лева;
- на кметовете на кметства – в размер на 240 лева на всеки и
- на Председателя на Общински съвет - Лясковец - в размер на 480 лева.

1.7. На основание чл. 43, ал. 1 от ПМС № 380/29.12.2015 г. утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгласно Приложение № 6.
1.7.1. Упълномощава Кмета на Община Лясковец да извършва разходи за заплащане на пътни разходи на другия персонал в размер на 85 % по автомобилния транспорт за автобус от местоживеенето до местоработата в друго населено място и обратно.

2. Определя, съгласно чл. 11 от Закона за общинския дълг, както следва:
2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2016 г. – 0 лева;
2.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2016 г. – 0 лева

3. Утвърждава численост на работещите в общинска администрация и средства за работна заплата за делегираната от държавата дейност, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, средства за работна заплата в местни дейности, считано от 01.01.2016 г., в изпълнение на ПМС 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности - съгласно Приложение № 5.

4. На основание чл. 94, ал. 3, т. 8 от ЗПФ, одобрява индикативен годишен разчет за сметките и средствата от Европейския съюз за 2016 г., съгласно Приложение № 7.

5. На основание чл. 11, ал. 10 от ЗПФ, определя второстепенните разпоредители с бюджети - съгласно Приложение № 10.

6. Определя просрочените задължения от минали години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2016 г. размер на 250 000 лева и просрочените вземания, които да бъдат събрани през 2016 г. от местни данъци и такси в размер на 50 000 лева – съгласно план-график - Приложение № 12.

7. Утвърждава за Общинско предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” приходи в размер на 161 216 лева, разходи в размер на 161 216 лева и 16 броя численост на персонала.

8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2016 г. по бюджета на общината в размер на 3 300 000 лева, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2016 г. в размер на 2 200 000 лева, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

10. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2016 г. - 2018 г. - Приложение № 3.

11. Оправомощава Кмета на общината да извършва компенсирани промени:
11.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
11.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
11.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
11.4. Временно свободните средства по бюджета на общината може да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и за други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

12. Възлага на Кмета на общината:
12.1. да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
12.2. да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;
12.3. да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
12.4. да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
12.5. да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
12.6. да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджети, съгласно Системите за финансово управление и контрол.
12.7. Съгласно чл. 130, ал. 1 от ЗПФ да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджети, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности.
12.8. да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорство и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

13. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
13.1. За всеки отделен случай Кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2016 година.
13.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
13.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет.

14. Упълномощава кмета:
14.1. да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
14.2. При временни касови разриви по бюджета на общината да кандидатства за безлихвен заем за сметка на централния бюджет.
14.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

15. Приема за сведение Протокол от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №13.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/