Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 200 / 13.12.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 23 от заседание
на ОбС, проведено на 13.12.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 200

ОТНОСНО: Предложение на Съвета на директорите на „Лясковски лозя“ АД за промени в устава на дружеството.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.17 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Лясковец, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 11 гласа „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на „Лясковски лозя” АД - гр.Лясковец, при провеждане на заседанието на извънредното Общо събрание на акционерите на 21.12.2016 г. да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

По т. 1 от дневния ред – Вземане на решение за приемане на промени в устава на дружеството – да гласува „против“ за вземане на следното решение:

„Извънредното общо събрание на акционерите приема предложените промени в Устава на дружеството, който придобива следното съдържание, както следва:
„1. „Създава се нов чл. 14а (нов ОСА 21.12.2016 г.) Акциите на дружеството могат да бъдат обезсилвани принудително, като конкретните условия и ред за това се определят с решение на Общото събрание па акционерите с мнозинство 2/3 от гласовете на представените акции.”
2. Създава се нов Раздел - УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО и съответно нови 16а - до 16е, както следва: „16а (нова ОСА 21.12.2016 г.) (1). Капиталът може да бъде увеличаван чрез издаване на нови акции, чрез увеличаване на номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщането на облигации и акции, съгласно чл. 215 от ТЗ, с решение на Общото събрание.
(2). Решението па Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство 2/3 от представените на събранието акциите.
(3). Ако новите акции се продават по цена по-висока от номиналната, тяхната минимална продажна цена се определя в решението на Общото събрание за увеличаване на капитала.
(4). Увеличаването на капитала е допустимо само след като определеният в устава размер е напълно внесен.
(5). Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено предвиденото увеличение на капитала, като съответно се прилага чл. 203 от ТЗ.
(6). За увеличението на капитала се прилага глава XIV от раздел V на Търговския закон.
(7). Всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял от капитала преди увеличението. Това право се погасява в срок от един месец след обявяване на решението за увеличаване па капитала в Търговския регистър.
(8). Правото на акционерите по предходната точка може да отпадне по решение па общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на всички акции.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗИРАНЕ НА
ПЕЧАЛБАТА
16б. (1). Общото събрание може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взима в срок до 3 месеца след приемане па годишния финансов отчет за изтеклата година, с мнозинство 3/4 от гласовете на представените на събранието акции.
(2). При вписване на решението за увеличаване на капитала в Търговския регистър се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.
(3). Новите акции се разпределят между акционерите съразмерно на участието им в капитала до увеличението. Общото събрание на акционерите не може чрез свое решение да дерогира разпоредбата на предходното изречение.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА
16в. (1). Капиталът па Дружеството може да бъде намален по решение на Общото събрание, което трябва да съдържа целта на намалението и начинът по който то ще се извърши.
(2). Капиталът може да се намали:
а). чрез намаляване на номиналната стойност на акциите;
б). чрез обезсилване на акции.
ОБЕЗСИЛВАНЕ НА АКЦИИ
16г. Акциите могат да се обезсилват принудително или след придобиването им в Дружеството.
16д. Обезсилването на акциите става чрез заличаването им от книгата на акционерите след изкупуването им от дружеството, съразмерно на участието на акционерите в капитала.

ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ
16е. При намаляване на капитала, кредиторите на дружеството, чиито вземания са възникнали преди обявяването на решението за намаляване, в тримесечен срок от него, имат право да поискат от дружеството обезпечение на вземанията си. Изключение от това правило се допуска, само в случай, че намалението на капитала се прави с цел покриване на загуби при условията на чл. 202, ал. 2 от ТЗ".

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/