Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 145 / 28.07.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 145

ОТНОСНО: Становище по представения Бизнес план за развитието на дейността на „ВиК Йовковци” ООД - гр.Велико Търново за регулаторния период 01.01.2017 г. - 31.12.2021 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10, ал.4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, чл.10в, ал.1, т.5 от Закона за водите и писмо с вх. №199/29.06.2016 г. от „ВиК Йовковци” ООД - гр.Велико Търново.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава положително становище на представения Бизнес план за развитието на дейността на „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за регулаторния период 01.01.2017 г. - 31.12.2021 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/