Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 206 / 29.12.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 206

ОТНОСНО: Културен календар на Община Лясковец за периода от месец януари до края на месец март 2017 година и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.

На основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Културен календар за периода от месец януари до края на месец март 2017 година, съгласно Приложение № 1.

2. Утвърждава План - сметка за необходимите финансови средства в размер на 4 400 лева и 750 лева дофинансиране на читалищната дейност за провеждане на проявите, включени в Културния календар за периода от месец януари до края на месец март 2017 година, съгласно Приложение № 2.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/