Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 197 / 29.11.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 22 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 197

ОТНОСНО: Удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.103, ал.4 от Закона за публичните финанси, и в изпълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 9 гласа „за”, 5 „против” и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общинският съвет дава съгласие за удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец през месец декември 2015 година в размер на 500 000 лева с още една година.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да изготви и отправи мотивирано предложение до Министъра на финансите за удължаване срока за възстановяване на отпуснатия безлихвен заем за сметка на централния бюджет на Община Лясковец през месец декември 2015 година с още една година - до 01.12.2017 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/