Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 124 / 23.06.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 124

ОТНОСНО: Изключване на имот - частна общинска собственост от Годишния план за приватизация и включването му в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2016 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.6, ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решения № 49/28.01.2016 г. и № 50/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец, и в изпълнение на чл. 44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, 2 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изключва от Годишния план за приватизация на обекти - общинска собственост, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2016 година, имот - частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - за училище в кв. 135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец с площ 6920 кв.м, заедно с построената в него масивна двуетажна сграда - бивше училище със застроена площ 606 кв.м.

2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Лясковец през 2016 година - Раздел Б. Разпореждане с имоти - общинска собственост, т. І. Продажба на имоти - общинска собственост, с имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ - за училище, в кв. 135 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец с площ 6920 кв.м, заедно с построената в него масивна двуетажна сграда - бивше училище със застроена площ 606 кв.м, с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович” № 34, описан в Акт за частна общинска собственост № 925/19.11.1012 г.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имота, описан в точка 2.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/