Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 180 / 27.10.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.10.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 180

ОТНОСНО: Финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2017 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Утвърждава Списък за финансиране от държавния бюджет през 2017 година на обекти от общинска пътна мрежа на Община Лясковец, както следва:

1. Реконструкция на път VTR2180 (ІV-40044) „Добри дял – Родина” – от км 1+600 до км 2+000 на стойност 64 143 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

2. Отводняване на път VTR2184 (ІV-53002) „Драгижево – Церова кория” – при км 0+700 на стойност 79 249 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

3. Рехабилитация на път VTR2184 (ІV-53002) „Драгижево – Церова кория” – от км 0+053 до км 3+600 на стойност 1 549 082 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

4. Рехабилитация на път VTR1014 (ІV-51419) „Драгижево – Мерданя” – от км 7+300 до км 12+500 на стойност 2 392 614 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

5. Рехабилитация на път VTR2180 (ІV-40044) „Добри дял – Родина” – от км 0+000 до км 6+700 на стойност 3 192 600 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

6. Рехабилитация на път VTR1286 (ІV-40923) „І-4 (Козаревец) - Джулюница – Кесарево” – от км 19+600 до км 28+300 на стойност 4 263 803 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

7. Рехабилитация на път VTR2287 (ІV-40925) „Бреговица – гара Джулюница” – от км 11+400 до км 11+780 на стойност 157 959 лева, със средства по Закона за държавния бюджет.

ІІ. Общата стойност на средствата, посочени в точка І възлиза на 11 699 450 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/