Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 139 / 19.07.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 15 от заседание
на ОбС, проведено на 19.07.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 139

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия.

На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя свое Решение № 51/28.01.2016 г. за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, по следния начин:

„І. На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Лясковец одобрява общата численост в други местни дейности на издръжка на общинския бюджет – 22,5 броя (било 22,5), включващи:

1. Дейност „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер”- 1 брой:
- Община Лясковец – 1 брой (било 0 броя).

2. Дейност „Други дейности по туризъм” - 0 брой, в т.ч.:
- Община Лясковец – 0 брой (било 1 брой).”

Настоящето решение влиза в сила от 01.08.2016 г.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец в качеството му на работодател по чл.44, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на служителите в общинска администрация, да предприеме необходимите действия за привеждане на общата численост и структура на общинска администрация в Община Лясковец в съответствие с взетото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/