Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 93 / 28.04.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 93

ОТНОСНО: Определяне възнаграждението на управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.57, ал.2, т.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, във връзка с чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.25, ал.2, т.2 и чл.31 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа „за”, 2 „против” и 4 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя на д-р Георги Атанасов Кабакчиев – управител на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/