Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 78 / 31.03.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 9 от заседание
на ОбС, проведено на 31.03.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 78

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци - ООД” - Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново – Кмета на Община Лясковец, при провеждане на заседание на Общото събрание на 21.04.2016 г., да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – Одобряване текста и приемане на решение за сключване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, по реда на Закона за водите (чл. 198п, ал. 1, предл. първо от Закона за водите), със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г.), да гласува „за” за вземане на следното решение:
Одобрява текста и приема решение за сключване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, по реда на Закона за водите (чл. 198п, ал. 1, предл. първо от Закона за водите), със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

2. По т. 2 от дневния ред – Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

ІІ. На основание чл. 198е, ал. 3, предложение ІІ от Закона за водите и чл. 5, ал. 5, предложение ІІ от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, при невъзможност на кмета на общината да участва в редовно заседание на Общото събрание на 21.04.2016 г., определя за представител на Община - Лясковец в Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД - гр. Велико Търново”, г-жа Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет - Лясковец.

ІІІ. Възлага на представителя на Община Лясковец - г-жа Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет - Лясковец, в случай на невъзможност кмета на общината да присъства на заседанието на 21.04.2016 г. на заседание на Общото събрание на асоциацията по В и К, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – Одобряване текста и приемане на решение за сключване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, по реда на Закона за водите (чл. 198п, ал. 1, предл. първо от Закона за водите), със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (обн. ДВ, бр. 66 от 8 август 2014 г.), да гласува „за” за вземане на следното решение:
Одобрява текста и приема решение за сключване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, по реда на Закона за водите (чл. 198п, ал. 1, предл. първо от Закона за водите), със съществуващия ВиК оператор – „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 2 от Закона за водите и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

2. По т. 2 от дневния ред – Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/