Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 192 / 24.11.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 21 от заседание
на ОбС, проведено на 24.11.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 192

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване, включително и парцеларни планове (ПУП - ПЗ и ПП) във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и определяне трасе със сервитутна зона за довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура, за имоти извън границите на урбанизирана територия, представляващи поземлен имот с № 145049 и поземлен имот с № 145050 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия, отразени с № 145049 с площ 2 500м2, отразен с начин на трайно ползване „нива” и с № 145050 с площ 2 500м2, отразен с начин на трайно ползване „нива”, по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземлените имоти и обособяване на урегулирани поземлени имоти с конкретно предназначение „за производствени и складови дейности” и показатели за зона от вида „предимно производствена” - плътност на застрояване - Пзаст. до 80%; интензивност на застрояване - Кинт. - 2,5; минимална озеленена площ - 20%, начин на застрояване - свободно, включително парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота.

2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия, отразени с № 145049 и № 145050 по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местност „Клена”.

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/