Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 184 / 27.10.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.10.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 184

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Правила и критерии за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 14 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя Правила и критерии за предлагане и утвърждаване на почетни граждани на Община Лясковец (приети с Решение № 299/26.05.2005 г.) по следния начин:

Точка 8. Носителите на званието „Почетен гражданин на Община Лясковец” се определят с Решение на Общински съвет - Лясковец, взето на негово заседание, с мнозинство 2/3 (две трети) от присъстващите общински съветници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/