Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 110 / 30.05.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 110

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлен имот № 081001 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Драгижево, община Лясковец, местност „Телевец”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията и Заявление № М-544/25.04.2016 г. и техническо задание с предложение от „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 081001 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Драгижево, община Лясковец, местност „Телевец”. Имотът е с обща площ 1999 м2, от който част с площ от 500 м2 е с променено предназначение, отразена с начин на трайно ползване „съобщителен провод”, а останалата част от 1499 м2 е с непроменено предназначение и е отразена с начин на трайно ползване „нива”, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземления имот и обособяване на урегулиран поземлен имот с конкретно предназначение „за съоръжение на техническа инфраструктура” и показатели за зона от вида „предимно производствена” - максимална височина - 38 м, плътност на застрояване - Пзаст. до 40%, интензивност на застрояване - Кинт. - 0,8, минимална озеленена площ до 50%, начин на застрояване - свободно, включително парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота.

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 081001 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Драгижево, община Лясковец, местност „Телевец”.

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/