Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 63 / 25.02.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 7 от заседание
на ОбС, проведено на 25.02.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 63

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец като водещ партньор с проектно предложение по 2-ра (втора) покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014 - 2020 г.”, по приоритетна ос 4 „Квалифициран и приобщаващ регион”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Общински план за развитие на Община Лясковец през 2014 - 2020 година, във връзка с публикуваните насоки за кандидатстване по 2-ра покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014 -2020 г.”, по приоритетна ос 4: „Квалифициран и приобщаващ регион”.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец като водещ партньор с проектно предложение по 2-ра (втора) покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014 - 2020 г.”, по приоритетна ос 4: „Квалифициран и приобщаващ регион”.

2. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране в размер на 2% собствен принос на Община Лясковец, като процент от крайния бюджет на проекта за общината.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за участие на Община Лясковец като водещ партньор в проектно предложение по „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014 - 2020 г.”, по приоритетна ос 4: „Квалифициран и приобщаващ регион”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/