Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 149 / 28.07.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 16 от заседание
на ОбС, проведено на 28.07.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 149

ОТНОСНО: Отдаване под наем част от имот - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и становище от директора на СОУ „Максим Райкович” гр.Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на част от имот - публична общинска собственост, представляващ кухня, с общоползваема площ 58.80 кв.м, находящо се в сградата на СОУ „Максим Райкович”, гр.Лясковец, община Лясковец, с предназначение: обект за приготвяне на храна.

II. Определя следните условия за провеждането на публичния търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обекта по точка I:

1. Определя първоначална месечна наемна цена за обекта в размер на 210.24 лева.
2. Месечната наемна цена да се заплаща от наемателя до 10-то число на месеца, следващ месеца на ползването, като за времето на лятна ваканция наемна цена не се дължи.
3. Актуализацията на месечната наемна цена да се извършва с инфлационния индекс на потребителските цени за предходната година, обявен от Националния статистически институт (НСИ).
4. Разходите, свързани с ползването на наетата площ са за сметка на наемателя.
5. В търга за обекта по точка 1 могат да участват еднолични търговци и юридически лица, които отговарят на следните условия:
- са заявители по схема „Училищен плод” съгл. Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема „Училищен плод”, приета с ПМС № 91 от 12.05.2010 г.;
- са заявители по схема „Училищно мляко”, съгл. Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема „Училищно мляко”, приета с ПМС № 257 от 18.09.2015 г.;
- в предмета им на дейност да е включено „училищно столово хранене”;
- притежават не по-малко от 5 години опит в организиране на храненето на ученици, служители и/или учители.

6. Договорът за наем да се сключи след изтичане на срока на Договор за наем от 08.08.2011 г., сключен между наемодателя Община Лясковец и наемателя ЕТ „Русев И.В. - Иван Русев”.

ІІІ. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/