Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 122 / 23.06.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 13 от заседание
на ОбС, проведено на 23.06.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 122

ОТНОСНО: Решение за одобряване на Подробен устройствен план за застрояване и Парцеларен план (ПУПЗ и ПП), във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и определяне трасе със сервитутна зона за довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура, за имот извън границите на урбанизирана територия, представляващ поземлен имот с № 258014 по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Брода”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява изготвеният проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване и парцеларни планове (ПЗ и ПП) за изграждане на обект „Предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и елементи от стомана с административна част и кафе-аператив” в поземлен имот с № 258014 по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Брода”, по предложения вариант, отразен в проекта.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/