Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 178 / 27.10.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.10.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 178

ОТНОСНО: Опрощаване държавни вземания, дължими от лицето Кристина Стефанова Йорданова с адрес с.Джулюница, ул. „Лозарска” № 1.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с преписка с изх.№ 94-05-127 от 13.09.2016 г. от Комисията по опрощаванията към Администрацията на Президента на Република България.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава положително становище по исканото опрощаване на държавни вземания, дължими от Кристина Стефанова Йорданова с адрес с.Джулюница, ул. „Лозарска” № 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/