Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 207 / 29.12.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 24 от заседание
на ОбС, проведено на 29.12.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 207

ОТНОСНО: Собствеността на Регионална система за управление на отпадъците – Регион Велико Търново (РСУО) като съвкупност от земя, сгради и съоръжения.

На основание чл.23, ал.3, т.2 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с чл.17, ал.1, т.6 и т.8 и чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - Регион Велико Търново (РСУО – РВТ), в което членуват Община Велико Търново, Община Горна Оряховица, Община Лясковец, Община Елена, Община Златарица и Община Стражица, да определи на основание чл. 26, ал. 1, т. 11 от ЗУО собствеността на регионалното депо за третиране на отпадъците като съсобственост на общините - членове на регионалното сдружение.

2. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за определяне на собствеността на изградената техническа инфраструктура, представляваща регионалната система за управление на отпадъците, включваща следните съоръжения и сгради: „Депо за неопасни битови отпадъци - клетка 1; контролно-пропусквателен пункт; електронни везни; помещение кантар; административно - битова сграда; резервоар за вода за питейни и противопожарни нужди; съоръжение за измиване на гуми; работилница и мивка за камиони; склад бали; склад за RDF; площадка за вземане на проби; склад за опасни отпадъци; сграда за сепариране на постъпващите отпадъци; трафопост и дизел – генератор; биофилтър; сграда за компостиране; площадка за зреене на компоста; склад за готов компост; склад за компактираща техника; материал за ежедневно запръстяване; материал за повърхностна рекултивация; факел биогаз; пречиствателна станция за отпадъчни води; воден резервоар - 150 куб. м.; ретензионен резервоар - 600 куб. м.; канализационна помпена станция за инфилтрат; площадкови мрежи и съоръжения; вътрешно площадкови пътища”, спрямо дяловото участие на общините – членове на регионалното сдружение, в разходите по изграждането на регионалното депо (за Община Лясковец 8.11% от стойността на собствения принос на регион Велико Търново по процедура BG 161PO005/10/2.10/07/22).

3. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за определяне на собствеността на изградената довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура (представляваща довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване - кабелни линии, пътна връзка и съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на площадка № 5) спрямо дяловото участие на общините – членове на регионалното сдружение, в разходите по изграждането на депо (за Община Лясковец 8.11% от стойността на собствения принос на регион Велико Търново по процедура BG 161PO005/10/2.10/07/22).

4. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за определяне на собствеността на закупената за нуждите на РСУО експлоатационна механизация по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С013, спрямо дяловото участие на общините – членове на регионалното сдружение, в разходите по изграждането на регионалното депо (за Община Лясковец 8.11% от стойността на собствения принос на регион Велико Търново по процедура BG 161PO005/10/2.10/07/22).

5. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за определяне на собствеността на доставени движими вещи, които не са необходима принадлежност за експлоатацията на РСУО и които не са предоставени на оператора на РСУО, спрямо дяловото участие на общините – членове на регионалното сдружение, в разходите по изграждането на регионалното депо (за Община Лясковец 8.11% от стойността на собствения принос на регион Велико Търново по процедура BG 161PO005/10/2.10/07/22).

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/