Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 94 / 28.04.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 11 от заседание
на ОбС, проведено на 28.04.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 94

ОТНОСНО: Приемане на „Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в община Лясковец през периода 2016 - 2018 година“ и План за изпълнение на Стратегията за 2016 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема „Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в община Лясковец през периода 2016 - 2018 година“ и План за изпълнение на Стратегията за 2016 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/