Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 57 / 28.01.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 6 от заседание
на ОбС, проведено на 28.01.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 57

ОТНОСНО: Решение за одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП), определящ трасе със сервитутна зона за изграждане на обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизирана територия – пътна връзка на обект „Представителство на селскостопанска техника”, разположен в поземлен имот с № 063031 по Картата за възстановена собственост на землището на с. Козаревец, община Лясковец, след промяна предназначението и обединяване на поземлени имоти с № 063030 и № 000235 - земеделска земя.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.1 и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Одобрява изготвеният проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на линеен обект на техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана територия, за изграждането на обект „Пътна връзка за обект „Представителство на селскостопанска техника”, разположен в имот № 063031 по Картата за възстановена собственост в землището на с. Козаревец, община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/