Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 175 / 29.09.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 175

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.3, чл.34, ал.1 и ал.2, т.2, чл.36, ал.2, във връзка с ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец, както следва:

§ 1. Изменя и допълва текста на чл.50, т.5.2., второ тире, както следва:
- за неявяване на заседание на комисия – 15 % от възнаграждението, а за неявяване на заседание на комисия, във връзка с извънредно заседание на общински съвет – 5 % ;

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/