Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 183 / 27.10.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 20 от заседание
на ОбС, проведено на 27.10.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 183

ОТНОСНО: Одобряване на изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и на председателя на Общински съвет - Лясковец за третото тримесечие на 2016 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на кмета на общината и на председателя на общински съвет по реда на чл.26, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изпълнението на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерски съвет от 1986 г. и Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Одобрява средствата за командировки на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - кмет на Община Лясковец, за третото тримесечие на 2016 година, както следва:

- на територията на страната - общо 0 лева.
- в чужбина - Унгария - общо 61.74 лева.

II. Одобрява средствата за командировки на Даниела Тодорова Арабаджиева - председател на Общински съвет - Лясковец, за третото тримесечие на 2016 година, както следва:

- на територията на страната - общо 0 лева.
- в чужбина - Унгария - общо 61.74 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/