Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 112 / 30.05.2016

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 12 от заседание
на ОбС, проведено на 30.05.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 112

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и чл.17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ 6.25 кв.м в улица с осови точки 399-397; 399-315 в гр. Лясковец (тротоарна площ в обхвата на кръстовището между бул. „Христо Ботев” и пл. „Възраждане”) за поставяне на павилион с предназначение: търговска дейност, съгласно Подробна схема № 8 - Л-ц - актуализация, одобрена от главния архитект на Община Лясковец, при начална тръжна цена за месечен наем в размер 11.94 лева и депозит за участие - 10 % от началния годишен наем в размер на 14.33 лева.

2. Актуализацията на наемната цена да се извършва с инфлационния индекс на потребителските цени за предходната година (средногодишна инфлация), обявен от Националния статистически институт (НСИ).

3. Разходите, свързани с ползването на наетата площ са за сметка на наемателя.

4. Възлага на кмета на Община Лясковец да изготви тръжна документация, да организира провеждането на публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет и да сключи договор за наем със спечелилия търга участник.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/