Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 174 / 29.09.2016

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 19 от заседание
на ОбС, проведено на 29.09.2016 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 174

ОТНОСНО: Утвърждаване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2017 година и определяне начина на ползването й.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.3, чл.7, ал.4, чл.38, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, и чл.34, чл.36, ал.5, чл.37, ал.1 от Наредбата за управлението, стопанисването и ползването на горските територии общинска собственост, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Годишен план за ползване на дървесина от горските територии - общинска собственост за 2017 година, както следва: таблица.

2. Ползването на дървесина в утвърдения в точка 1 Годишен план за ползване на дървесина от горски територии - общинска собственост за 2017 година, да се осъществи чрез продажба на стояща дървесина на корен.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира и проведе процедури за ползване на дървесината от горски територии - общинска собственост чрез провеждане на търг с явно наддаване в съответствие с Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/
таблица