Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 597 / 31.05.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 597

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост, чл.30, ал.3, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с молба с вх.№ М-939/01.06.2006г. от Тани Василев Делев от гр.Лясковец, ул.”Ангел Беров” № 13-15.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Да се ликвидира съсобствеността между Община Лясковец и Тани Василев Делев от гр.Лясковец, ул.”Ангел Беров” № 13-15, чрез продажба на 87/1526 кв.м идеални части, собственост на Община Лясковец, представляващи част от УПИ ІІ-1440, кв.56 по ПУП на гр.Лясковец, целият с площ 1526 кв.м по Акт за частна общинска собственост № 573 от 11.12.2006г.

2.Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия по Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/