Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 20 / 29.11.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 20

ОТНОСНО: Определяне представители на Община Лясковец в Общото събрание на Регионалното сдружение на общини “Янтра” Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.33, ал.4, във връзка с чл.17, ал.1 от Устава на Регионалното сдружение на общини “Янтра” Велико Търново.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Определя за представители на Община Лясковец в Общото събрание на Регионалното сдружение на общини “Янтра” Велико Търново
- Председателя на Общински съвет–Лясковец – Петър Иванов Славчев – за делегат;
- Кмета на Община Лясковец – д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – за заместник делегат,
в рамките на мандата.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/