Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 569 / 29.03.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 569

ОТНОСНО: Учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.37, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.37, ал.1 и ал.2, т.1 и чл.74, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решение № 501/26.10.2006г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, 1 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се организира и проведе конкурс за учредяване на възмездно право на строеж за застрояване на недвижими имоти – частна общинска собственост, съобразно предвижданията на ПУП – гр.Лясковец, както следва:
1.1. Група I:

- УПИ ХХХІХ-за КЖС, попадащ в утвърдена устройствена зона с характер и устройство на застрояване, предвидено за изграждане на средноетажни секционни жилищни сгради, незастроен, в кв.98 с площ 1833 кв.м, актуван с АОС-ч № 540/01.09.2005г.

- УПИ ХV-за ЖС, незастроен, попадащ в територия с устройствена зона - жилищна, с характер на устройство и застрояване - малка височина, начин на застрояване - свободно, намиращ се в кв.81, с площ 588 кв.м, актуван с АОС-ч № 329/ 14.12.1998г.;

- УПИ ХХІ-застроен, със заварена сграда по смисъла на чл.53 от ЗУТ, попадащ в територия с устройствена зона - жилищна, с характер на устройство и застрояване - малка височина, начин на застрояване – свободно, намиращ се в кв.81, с площ 501 кв.м, актуван с АОС-ч № 543/02.09.2005г.;

- УПИ ХХІІ-незастроен, попадащ в територия с устройствена зона - жилищна, с характер на устройство и застрояване - малка височина, начин на застрояване – свободно, намиращ се в кв.81, с площ 500 кв.м, актуван с АОС-ч № 544/02.09.2005г.;

- УПИ ХХІІІ-застроен, със заварена сграда по смисъла на чл.53 от ЗУТ, попадащ в територия с устройствена зона - жилищна, с характер на устройство и застрояване - малка височина, начин на застрояване - свободно, намиращ се кв.81, с площ 591 кв.м, актуван с АОС-ч № 545/02.09.2005г.

1.2. Група II:

- УПИ ХХІV-за ЖС, незастроен, съгласно действащия ПУП за застрояване е предвидено изграждане на средноетажни постройки при свързано застрояване в повече от два УПИ, намиращ се в кв.106, с площ 385 кв.м, актуван с АОС-ч № 310/12.11.1997г.;

- УПИ ХХV-за ЖС, незастроен, съгласно действащия ПУП за застрояване е предвидено изграждане на средноетажни постройки при свързано застрояване в повече от два УПИ, намиращ се кв.106, с площ 266 кв.м, актуван с АОС-ч № 309/12.11.1997г.;

- УПИ ХХVІ-за ЖС, незастроен, съгласно действащия ПУП за застрояване е предвидено изграждане на средноетажни постройки при свързано застрояване в повече от два УПИ, намиращ се в кв.106, с площ 266 кв.м, актуван с АОС-ч № 308/12.11.1997г.;

- УПИ ХХVІІ-за ЖС, незастроен, съгласно действащия ПУП за застрояване е предвидено изграждане на средноетажни постройки при свързано застрояване в повече от два УПИ, намиращ се в кв.106, с площ 220 кв.м, актуван с АОС-ч № 307/12.11.1997г.;

- УПИ ХХVІІІ-за ЖС, незастроен, съгласно действащия ПУП за застрояване е предвидено изграждане на средноетажни постройки при свързано застрояване в повече от два УПИ, намиращ се в кв.106, с площ 246 кв.м, актуван с АОС-ч № 306/12.11.1997г.;

- УПИ ХХІХ-за ЖС, застроен, с 2 бр. заварени сгради по смисъла на чл.53 от ЗУТ, съгласно действащия ПУП за застрояване е предвидено изграждане на средноетажни постройки при свързано застрояване в повече от два УПИ, намиращ се в кв.106, с площ 433 кв.м, актуван с АОС-ч № 305/12.11.1997г.;

- УПИ ХХХ-за ЖС, съгласно действащия ПУП за застрояване е предвидено изграждане на средноетажни постройки при свързано застрояване в повече от два УПИ, намиращ се в кв.106, с площ 425 кв.м, актуван с АОС-ч № 304/12.11.1997г.

2. Условия на конкурса.

2.1. Правото на строеж да бъде отстъпено възмездно, като размерът на обезщетението в полза на Община Лясковец да бъде не по-малко от 10% от разгъната застроена площ в новопостроената сграда.

2.2. Кандидатите са длъжни да представят инвестиционен проект, фаза “идеен” за бъдещото застрояване на парцелите, съобразен с предвижданията за застрояване по ПУП на гр.Лясковец, неразделна част от конкурсната документация.

2.3. След съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти по реда на гл.VIII, раздел II от ЗУТ, кандидатът предлага процента обезщетение под формата на реално обособени обекти в новопостроените сгради въз основа на изготвена от лицензиран оценител пазарна стойност на обектите. При постигане на съгласие се сключва предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху обектите.

2.4. Допуска се кандидатите да участват за една или всички групи, като инвестиционните проекти за групите следва да се отнасят за всички имоти в групата.

2.5. До участие в конкурса се допускат физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

2.6. Кандидатите са длъжни да представят банкови и други документи, доказващи финансовата стабилност на кандидата и опит в строителния бранш.

2.7. Приобретателят на правото на строеж се задължава да предаде в напълно завършен вид обособените обекти на общината с разрешение за ползване в срок не по-голям от 2 г. от издаването на разрешителното за строеж.

3. Критерии за оценка на конкурсните предложения – посочени в конкурсната документация.

4. Утвърждава конкурсна документация и проекто-договор като част от нея за всяка от групите по точка 1.

5. Конкурсната документация да се закупува от Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на цена от 80 лв., в срок до 16.45 ч. на 25.05.2007г.

6. Конкурсните предложения да се подават в Информационния център на Община Лясковец, в срок до 16.45 ч. на 28.05.2007г.

7. Депозит за участие в конкурса за всяка една от групите се внася в срок до 25.05.2007г. по сметката на Община Лясковец в Банка ДСК-Лясковец, IBAN: BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF. Депозитът се задържа като гаранция за изпълнение на строителството до предаването в напълно завършен вид на обособените обекти за общината. Размерът на депозита е както следва: група I - 10000 лв., група II - 10000 лв.

8. Време и начин за оглед на групите от имоти - огледът се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на конкурса, след предварително уведомяване.

9. Възлага на кмета на Общината провеждане на конкурсите за учредяване възмездно право на строеж и сключване на договори със спечелилите участници.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/