Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 540 / 28.02.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 52 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 540

ОТНОСНО: Продажба на общински жилища.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1 и чл.36, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, във връзка с Решение № 524/21.12.2006г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Да се извърши продажба на 3 броя общински жилища на ул. “Моско Москов” № 1, вх.А, ул. “Трети март” № 6, ул. “Иван Камбуров” № 19, вх.В в гр.Лясковец по пазарни цени, изготвени от лицензиран оценител, както следва:

1. Апартамент на ул. “Моско Москов” № 1, вх.А, ап.03, ет.01 в гр.Лясковец (АОС-ч № 391/05.09.2000г.) с наемател Анка Атанасова Ангелова на цена: 13 055 лева (данъчна оценка 3 798.90 лева).

2. Апартамент на ул. “Трети март” № 6, ап.13, ет.04 в гр.Лясковец (АОС-ч № 385/13.06.2000г.) с наемател Румянка Димитрова Атанасова на цена: 12 772 лева (данъчна оценка 3 745.50 лева).

3. Апартамент на ул. “Иван Камбуров” № 19, вх.В, ап.13, ет.05 в гр.Лясковец (АОС-ч № 287/16.07.1997г.) с наемател Бисер Кънчев Маринов на цена: 11 619 лева (данъчна оценка 5 300.20 лева).

ІІ. Заплащането на пазарната цена и дължимите режийни разноски и такси да се извърши в тримесечен срок от издаване на заповед по чл.36, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

ІІІ. Пазарната цена да се заплати в левове по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC:STSABGSF, код за вид плащане: 445900. Режийни разноски в размер на 2% върху пазарната цена да се заплати по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC:STSABGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 2% върху пазарната цена да се заплати по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC:STSABGSF, код за вид плащане: 442500. Разходите, направени от Общината за изготвяне пазарната оценка в размер на 80 лв. /осемдесет лева/ за всеки от обектите да се заплатят в касата на Общината; такса административна услуга – 8.00 лв. да се заплаща в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

ІV. Възлага на кмета на Общината последващи действия, съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/