Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 593 / 31.05.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 593

ОТНОСНО: Информация за изпълнение на Общинската програма по енергийна ефективност.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията за изпълнението на Общинската програма по енергийна ефективност.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/