Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 29 / 29.11.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 29

ОТНОСНО: Определяне и утвърждаване на размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Лясковец; кметовете на населени места и възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 06.11.2007г.

На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.26, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно Приложение №5 към чл.1, ал.1, т.5 от ПМС 175 от 24.07.2007г., във връзка с чл.101, ал.2 от Закона за местните избори за избор на кмет на Община Лясковец и кметове на населени места и Решение № 1/06.11.2007г. на Общински съвет – Лясковец за избор на председател на Общинския съвет.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 11 гласа “за”, “против” няма и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, съгласно Приложение №5 към чл.1, ал.1, т.5 от ПМС 175/24.07.2007г., общинският съвет определя основна месечна работна заплата и процент за придобит трудов стаж и професионален опит, съгласно КТ, вътрешните правила за определяне на работната заплата и КТД, считано от 06.11.2007г. на кмета на Общината и кметовете на населените места в Общината, както следва:

1. д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – кмет на Община Лясковец 1147 лева.

2. Янко Колев Янков – кмет на с. Джулюница 600 лева.

3. Парашкев Стоянов Парашкевов – кмет на с.Козаревец 550 лева.

4. Димитър Василев Димитров – кмет на с.Добри дял 550 лева.

5. Илия Василев Илиев – кмет на с.Драгижево 535 лева.

6. Стефан Иванов Драгански – кмет на с.Мерданя 535 лева.


На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА, считано от 06.11.2007г. определя месечно възнаграждение на председателя на Общински съвет–Лясковец – Петър Иванов Славчев в размер на 90 % от основното възнаграждение на кмета на Общината - 1032 лева.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/