Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 647 / 26.07.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 647

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и Решение № 621/28.06.2007г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 12 гласа “за”, 1 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се сключи договор за продажба на 154/334 кв.м идеални части - собственост на Община Лясковец от УПИ ХХІ-292, целият с площ 334 кв.м., находящ се в кв.73 по ПУП на гр.Лясковец, между Община Лясковец и Николай Койчев Чорлов от гр.Ямбол, жк.”Георги Бенковски” бл.2, ет.5, ап.20, при пазарна цена 1 540 лв. /хиляда петстотин и четиридесет лева/.

2. Заплащането на пазарната цена и дължимите режийни разноски и такси да се извърши в 7-дневен срок от издаване на заповед от кмета на Община Лясковец.

3. Пазарната цена да се заплати в левове по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445900. Режийни разноски в размер на 2% върху пазарната цена да се заплати по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 2% върху пазарната цена да се заплати по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500. Разходите, направени от Общината за изготвяне пазарната оценка в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ за обекта да се заплатят в касата на Общината; такса административна услуга – 8.00 лв. да се заплаща в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Възлага на кмета на Общината издаването на заповед и сключването на договор с Николай Койчев Чорлов от гр.Ямбол за ликвидиране на съсобствеността.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/