Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 638 / 26.07.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 59 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 638

ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2007 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.25, ал.1 от Закона за общинския бюджет.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията за текущото изпълнение на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2007 година.

2. На следващото заседание на Общински съвет – Лясковец, представителите на Община Лясковец в дружествата с участие на Общината да внесат информация за досегашната дейност, състоянието и перспективи за развитие на съответните дружества.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/