Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 25 / 29.11.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 25

ОТНОСНО: Проект на Община Лясковец по Програма ФАР 2005/017-455.01.02 “Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието в пограничния район между Република България и Република Румъния”.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 16 гласа “за”, “против” няма и 1 “въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за реализация на дейностите по проекта на Община Лясковец “Да работим заедно за устойчиво развитие” по Програма ФАР за трансгранично сътрудничество - 2005/017-455.01.02 “Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието в пограничния район между Република България и Република Румъния”

2. Приема да съфинансира горепосочения проект със средства от общинския бюджет в размер на 25014.44 лева, представляващи левовата равностойност на 12789.68 евро (10.53%), съгласно бюджета на проекта.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/