Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 660 / 21.09.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 61 от заседание
на ОбС, проведено на 21.09.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 660

ОТНОСНО: Упълномощаване, във връзка с тристранно споразумение между Община Лясковец, министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството относно условията и реда за предоставяне на предварително финансиране по проекти.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо изх.№ 91-00-33/21.09.2007г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

При кворум от 13 общински съветника и след проведено гласуване - с 13 гласа “за”, “против” и “въздържали се”няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Потвърждава действията, във връзка със сключване на тристранното споразумение между Община Лясковец, министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството, предприети до момента.

2. Упълномощава кмета на Общината или изпълняващия длъжността кмет на Община Лясковец да изпълнява поетите ангажименти по споразумението.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/