Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 579 / 26.04.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 54 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 579

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл.36 от Закона за собствеността и Решение № 561/29.03.2007г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се сключи договор за продажба на 1868/7168 кв.м идеални части – собственост на Община Лясковец, представляващи част от имот № 804, за който е отреден УПИ І-804, целият с площ 7 168 кв.м, находящ се в кв.15 по ПУП на с.Козаревец между Община Лясковец и “Аркус-Строй” ЕАД гр.Велико Търново, представлявано от инж.Йордан Минчев – изпълнителен директор, при пазарна цена 7 472 лв. /седем хиляди четиристотин седемдесет и два лева/.

2. Заплащането на пазарната цена и дължимите режийни разноски и такси да се извърши в 7-дневен срок от издаване на заповед от кмета на Община Лясковец.

3. Пазарната цена да се заплати в левове по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445900. Режийни разноски в размер на 2% върху пазарната цена да се заплати по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 447000. Местен данък в размер на 2% върху пазарната цена да се заплати по IBAN на Община Лясковец BG38STSA93008405845000, BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500. Разходите, направени от Общината за изготвяне пазарната оценка в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/ за обекта да се заплатят в касата на Общината; такса административна услуга – 8.00лв. да се заплаща в Информационния център в Община Лясковец. Непарични платежни средства не се приемат.

4. Възлага на кмета на Общината издаването на заповед и сключването на договор с “Аркус-Строй” ЕАД гр.Велико Търново за ликвидиране на съсобствеността.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/