Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 548 / 29.03.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 548

ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за закрила на детето за периода 2007г./2009г. и План за действие за реализация на Стратегията за периода 01.01.2007г./31.12.2007г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване - със 14 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Приема “Общинска стратегия за закрила на детето” за периода 2007 година/2009 година и План за действие за реализацията на Стратегията за периода 01.01.2007 година/31.12.2007 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/