Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 557 / 29.03.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 53 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 557

ОТНОСНО: Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключени в имуществото на търговско дружество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, ал.3, чл.12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, чл.5, чл.7, чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с Решения №№ 407/27.02.2006г. и 538/28.02.2007г. на Общински съвет –Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 10 гласа “за”, “против” няма и 5 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема актуализираните правен анализ и приватизационна оценка на общински нежилищен имот, невключени в имуществото на общинско търговско дружество, а именно: Магазин за хранителни стоки /с отстъпено право на строеж/ разположен в западната част от І нежилищен надземен етаж от четириетажна жилищна сграда, находящ се в УПИ І - за жилищно строителство и аптека, кв.78 по ПУП на гр.Лясковец.

2. Приватизацията на обекта по точка 1 да се извърши чрез публично оповестен конкурс на един етап.

3. Определя минимална конкурсна цена на обекта: 34 965 лв.

4. Определя депозит за участие в размер на 3 496.50 лв.

5. Депозитът за обекта се внася по IBAN на Община Лясковец: BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF в срок до 21.05.2007г. включително.

6. Утвърждава конкурсната документация и информационния меморандум, като част от нея за обекта по точка 1.

7. Конкурсната документация да се закупува в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 100 лв. в срок до 11.05.2007г., 16.45 часа включително.

8. При закупуване на конкурсна документация следва да бъдат представени следните документи: копие от документ за самоличност, както и копие от съдебно решение, удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ.

9. Лицата, закупили конкурсна документация могат да отправят до конкурсната комисия искания в писмена форма за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до 15.05.2007г., 16.45 часа включително.

10. Определя срок за подаване на оферти от кандидатите до 22.05.2007г., 16.45 часа включително.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец правомощия за провеждане на приватизационната процедура съгласно Наредбата за търговете и конкурсите, както и да сключи приватизационен договор със спечелилия конкурса кандидат за обекта по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/