Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 624 / 28.06.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.06.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 624

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 540/28.02.2007г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1 и чл.36, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, във връзка с Решения №№ 524/21.12.2006г. и 540/28.02.2007г. на Общински съвет -Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1.Изменя и допълва Решение № 540/28.02.2007г. по точка ІІ, както следва:

“Удължава срока за заплащане на пазарната цена и дължимите режийни разноски и такси с едномесечен срок от изтичане на определения срок в заповед по чл.36, ал.2 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища относно Анка Атанасова Ангелова – наемател на общинско жилище, находящо се в гр.Лясковец, ул. “Моско Москов” № 1, вх.А, ап.3.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/