Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Решения на Общински съвет Лясковец от 2007 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 39 / 20.12.2007

Относно: Разпореждане с обекти – общинска собственост.

Решение № 38 / 20.12.2007

Относно: Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол и списъка на обекти за продажби, съгласно Закона за общинската собственост за 2007 година.

Решение № 37 / 20.12.2007

Относно: Приемане на допълнителен бюджет на Община Лясковец за 2007 година.

Решение № 36 / 20.12.2007

Относно: Определяне и утвърждаване на средна месечна брутна работна заплата в Община Лясковец за делегирана от държавата дейност “Образование”, считано от 01.11.2007 година.

Решение № 35 / 20.12.2007

Относно: Вътрешни компенсирани промени в бюджета на Община Лясковец за 2007 година и разпределяне на бюджетни кредити.

Решение № 34 / 20.12.2007

Относно: Предоставяне еднократна помощ на семейството на трагично загинали младежи от село Мерданя, ул.”Върбан Георгиев” № 9, Община Лясковец.

Решение № 33 / 20.12.2007

Относно: Одобряване разходите за командировки на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 32 / 20.12.2007

Относно: Одобряване общата численост и структурата на Общинска администрация – Лясковец и числеността на други дейности на издръжка на общинския бюджет.

Решение № 31 / 20.12.2007

Относно: План за работа на Общински съвет-Лясковец през първото полугодие на 2008 година.

Решение № 30 / 29.11.2007

Относно: Предоставяне еднократна помощ на семейството на трагично загинал младеж от село Мерданя, Община Лясковец.

Решение № 29 / 29.11.2007

Относно: Определяне и утвърждаване на размера на трудовото възнаграждение на кмета на Община Лясковец; кметовете на населени места и възнаграждението на председателя на Общински съвет - Лясковец, считано от 06.11.2007г.

Решение № 28 / 29.11.2007

Относно: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 27 / 29.11.2007

Относно: Промяна състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане жилищни въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ).

Решение № 26 / 29.11.2007

Относно: Представляване на Общински съвет - Лясковец при Разрешения за строеж, проекти за подробни устройствени планове и техните изменения по реда на Закона за устройство на територията, когато Община Лясковец се явява заинтересован собственик.

Решение № 25 / 29.11.2007

Относно: Проект на Община Лясковец по Програма ФАР 2005/017-455.01.02 “Устойчиво развитие и опазване на биоразнообразието в пограничния район между Република България и Република Румъния”.

Решение № 24 / 29.11.2007

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец за отпускане на средства по Проект “Красива България”.

Решение № 23 / 29.11.2007

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец за отпускане на средства по Проект “Красива България”.

Решение № 22 / 29.11.2007

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец за отпускане на средства по Проект “Красива България”.

Решение № 21 / 29.11.2007

Относно: Определяне представители на Община Лясковец в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

Решение № 20 / 29.11.2007

Относно: Определяне представители на Община Лясковец в Общото събрание на Регионалното сдружение на общини “Янтра” Велико Търново.

Решение № 19 / 29.11.2007

Относно: Участие на Община Лясковец в Сдружение с нестопанска цел “За Веселина” и определяне на представители на Общината в това сдружение.

Решение № 18 / 29.11.2007

Относно: Участие на Община Лясковец в Сдружение с нестопанска цел “За Веселина” и определяне на представители на Общината в това сдружение.

Решение № 17 / 29.11.2007

Относно: Определяне представителство на Община Лясковец в Сдружение “За чисти селища” между общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица.

Решение № 16 / 29.11.2007

Относно: Определяне представители на Общински съвет – Лясковец и Община Лясковец в Областния съвет за регионално развитие.

Решение № 15 / 29.11.2007

Относно: Определяне на представителство на Община Лясковец в Сдружение с нестопанска цел – Местна инициативна група, учредена съвместно с Община Златарица, Община Стражица и представители на бизнеса и неправителствените организации, намиращи се на територията на трите общини, създадена с цел прилагане на подхода ЛИДЕР+.

Решение № 14 / 29.11.2007

Относно: Избор на представител на Община Лясковец във “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново.

Решение № 13 / 29.11.2007

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в “БУЛМЕКС - ОЛ” ООД гр.Велико Търново.

Решение № 12 / 29.11.2007

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в “БУЛМЕКС - ОЛ” ООД гр.Велико Търново.

Решение № 11 / 29.11.2007

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в “Многопрофилна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново.

Решение № 10 / 29.11.2007

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в “Многопрофирна областна болница за активно лечение “Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново.

Решение № 9 / 29.11.2007

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.

Решение № 8 / 29.11.2007

Относно: Избор на представител на Община Лясковец в “Лясковски лозя” АД гр.Лясковец.

Решение № 7 / 29.11.2007

Относно: Определяне на представителство на Община Лясковец в дружество с общинско участие “ЧИСТА ВОДА” ООД гр.Горна Оряховица.

Решение № 6 / 29.11.2007

Относно: Предложение по предложението изх. № ИП-01-4247/21.11.2007г. относно определяне на представителство на Община Лясковец в дружество с общинско участие “ЧИСТА ВОДА” ООД гр.Горна Оряховица.

Решение № 5 / 29.11.2007

Относно: Искане за опрощаване на дължими държавни вземания.

Решение № 4 / 29.11.2007

Относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 3 / 15.11.2007

Относно: Създаване на временна комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 2 / 15.11.2007

Относно: Създаване на постоянни комисии към Общински съвет – Лясковец и избиране техните членове.

Решение № 1 / 06.11.2007

Относно: Избор на Председател на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 660 / 21.09.2007

Относно: Упълномощаване, във връзка с тристранно споразумение между Община Лясковец, министъра на финансите и министъра на регионалното развитие и благоустройството относно условията и реда за предоставяне на предварително финансиране по проекти.

Решение № 659 / 21.09.2007

Относно: Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на Община Лясковец и кметове на населени места.

Решение № 658 / 21.09.2007

Относно: Утвърждаване на списък за финансиране от държавния бюджет на обекти от общинската пътна мрежа през 2008 година.

Решение № 657 / 30.08.2007

Относно: Информация за извършен одит на “Медицински център І Лясковец” ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 656 / 30.08.2007

Относно: Информация за състоянието на търговските дружества с общинско участие.

Решение № 655 / 30.08.2007

Относно: Отпускане на персонална пенсия на дете.

Решение № 654 / 30.08.2007

Относно: Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на спорта на територията на Община Лясковец.

Решение № 653 / 30.08.2007

Относно: Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2007г.

Решение № 652 / 30.08.2007

Относно: Актуализация на бюджета на Община Лясковец за 2007г.

Решение № 651 / 30.08.2007

Относно: Определяне и утвърждаване на средна месечна брутна работна заплата и средства за работна заплата в Община Лясковец за дейностите – делегирани от държавата и местни, считано от 01.07.2007г.

Решение № 650 / 26.07.2007

Относно: Изменение на Решение № 614/28.06.2007г. на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 649 / 26.07.2007

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 648 / 26.07.2007

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 647 / 26.07.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 646 / 26.07.2007

Относно: Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински имоти, невключени в имуществото на търговско дружество.

Решение № 645 / 26.07.2007

Относно: Учредяване вещно право на ползване.

Решение № 644 / 26.07.2007

Относно: Определяне на цени на услугите, свързани с провеждането на тъжни ритуали в “Гробищен парк” - гр.Лясковец.

Решение № 643 / 26.07.2007

Относно: Определяне на концесионер на обект “Гробищен парк” - гр.Лясковец, собственост на Община Лясковец.

Решение № 642 / 26.07.2007

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 549/29.03.2007г. на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 641 / 26.07.2007

Относно: Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Лясковец.

Решение № 640 / 26.07.2007

Относно: Утвърждаване структурата на образователната мрежата на учебно-възпитателните заведения на територията на Община Лясковец за учебната 2007/2008 година.

Решение № 639 / 26.07.2007

Относно: Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 638 / 26.07.2007

Относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Лясковец към 30.06.2007 година.

Решение № 637 / 26.07.2007

Относно: Доклад за работата на Общински съвет – Лясковец през първото полугодие на 2007 година.

Решение № 636 / 29.06.2007

Относно: Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 635 / 29.06.2007

Относно: Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 634 / 29.06.2007

Относно: Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 633 / 29.06.2007

Относно: Удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 632 / 29.06.2007

Относно: Удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 631 / 28.06.2007

Относно: Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 630 / 28.06.2007

Относно: Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 629 / 28.06.2007

Относно: Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 628 / 28.06.2007

Относно: Утвърждаване на предложение за удостояване с годишна награда /почетен знак и диплом/ за заслуги към Община Лясковец.

Решение № 627 / 28.06.2007

Относно: Утвърждаване на предложение за удостояване със звание “Почетен гражданин на Община Лясковец”.

Решение № 626 / 28.06.2007

Относно: Предложение за разглеждане на точка 6 от дневния ред на заседанието на Общински съвет – Лясковец на 28.06.2007г. на закрито заседание.

Решение № 625 / 28.06.2007

Относно: Предложение от общинските съветници от Коалиция “Обединени за община Лясковец” относно процедурите за разпореждане с общинска собственост.

Решение № 624 / 28.06.2007

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 540/28.02.2007г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 623 / 28.06.2007

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 622 / 28.06.2007

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 621 / 28.06.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 620 / 28.06.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

Решение № 619 / 28.06.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

Решение № 618 / 28.06.2007

Относно: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 617 / 28.06.2007

Относно: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 616 / 28.06.2007

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 523/21.12.2006г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 615 / 28.06.2007

Относно: Управление на движими вещи – общинска собственост.

Решение № 614 / 28.06.2007

Относно: Предложение от ликвидатора на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец за приемане на оценка на недвижим имот.

Решение № 613 / 28.06.2007

Относно: Продажба на акции на Община Лясковец в “Раховецгаз 96” АД.

Решение № 612 / 28.06.2007

Относно: Информация за извършените пролетни селскостопански работи в отрасъла и осъществената подготовка за жътвената кампания.

Решение № 611 / 28.06.2007

Относно: Приемане на План за работа на Общински съвет-Лясковец през второто полугодие на 2007 година.

Решение № 610 / 31.05.2007

Относно: Продажба на акции на Община Лясковец в “Раховецгаз 96” АД.

Решение № 609 / 31.05.2007

Относно: Начин на разпореждане с акции на Община Лясковец в “Раховецгаз 96” АД.

Решение № 608 / 31.05.2007

Относно: Предложение за повторно обсъждане в комисия на предложението от ликвидатора на “Лотос” ЕООД /в ликвидация/ гр.Лясковец за приемане на оценка на недвижим имот.

Решение № 607 / 31.05.2007

Относно: Процедура за замяна на земеделски имоти – общинска собственост със земеделски имоти, собственост на физическо лице.

Решение № 606 / 31.05.2007

Относно: Начин на разпореждане с общинско имущество.

Решение № 605 / 31.05.2007

Относно: Начин на разпореждане с общинско имущество.

Решение № 604 / 31.05.2007

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 603 / 31.05.2007

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 602 / 31.05.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

Решение № 601 / 31.05.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

Решение № 600 / 31.05.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 599 / 31.05.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 598 / 31.05.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 597 / 31.05.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 596 / 31.05.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 595 / 31.05.2007

Относно: Откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план за приватизация.

Решение № 594 / 31.05.2007

Относно: Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински имоти, невключени в имуществото на търговско дружество.

Решение № 593 / 31.05.2007

Относно: Информация за изпълнение на Общинската програма по енергийна ефективност.

Решение № 592 / 31.05.2007

Относно: Приемане на информация за осъществяваната социална политика на територията на Община Лясковец.

Решение № 591 / 16.05.2007

Относно: Възлагане на доклад за оценка на въздействието на околната среда на потенциални площадки за изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци.

Решение № 590 / 26.04.2007

Относно: Включване на обект – общинска собственост в списъка за продажба по ЗОС през 2007г.

Решение № 589 / 26.04.2007

Относно: Провеждане конкурс за приватизация на два общински нежилищни имота, невключени в имуществото на търговско дружество.

Решение № 588 / 26.04.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 587 / 26.04.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 586 / 26.04.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

Решение № 585 / 26.04.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

Решение № 584 / 26.04.2007

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 583 / 26.04.2007

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 582 / 26.04.2007

Относно: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 581 / 26.04.2007

Относно: Отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост.

Решение № 580 / 26.04.2007

Относно: Учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки.

Решение № 579 / 26.04.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

Решение № 578 / 26.04.2007

Относно: Отчет за дейността на “Медицински център І – Лясковец” ЕООД през 2006 година.

Решение № 577 / 26.04.2007

Относно: Отпускане на персонална пенсия на дете.

Решение № 576 / 26.04.2007

Относно: Искане за опрощаване на дължими държавни вземания.

Решение № 575 / 26.04.2007

Относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление.

Решение № 574 / 26.04.2007

Относно: Отчет за дейността на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2006 година.

Решение № 573 / 26.04.2007

Относно: Доклад за изпълнение на общия устройствен план на град Лясковец.

Решение № 572 / 26.04.2007

Относно: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2007 година в Община Лясковец.

Решение № 571 / 26.04.2007

Относно: Информация за състоянието на административното обслужване в Община Лясковец.

Решение № 570 / 26.04.2007

Относно: Възлагане на доклад за оценка на въздействието на околната среда на потенциални площадки за изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци.

Решение № 569 / 29.03.2007

Относно: Учредяване на възмездно право на строеж върху имоти, частна общинска собственост.

Решение № 568 / 29.03.2007

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 567 / 29.03.2007

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 566 / 29.03.2007

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 565 / 29.03.2007

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 564 / 29.03.2007

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 563 / 29.03.2007

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 562 / 29.03.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 561 / 29.03.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и юридическо лице.

Решение № 560 / 29.03.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 559 / 29.03.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 558 / 29.03.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 557 / 29.03.2007

Относно: Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински нежилищен имот, невключени в имуществото на търговско дружество.

Решение № 556 / 29.03.2007

Относно: Разпореждане с общински имот.

Решение № 555 / 29.03.2007

Относно: Откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план за приватизация.

Решение № 554 / 29.03.2007

Относно: Откриване процедура за концесия на обект “Гробищен парк” – гр.Лясковец, представляващ поземлен имот №1734 по кадастрален план извън ПУП на гр.Лясковец, собственост на Община Лясковец съгласно АОС-п №32/05.05.1998г.

Решение № 553 / 29.03.2007

Относно: Определяне на концесионер на обект УПИ ХІХ, отреден за спортна площадка в кв. 82 по ПУП на гр.Лясковец, собственост на Община Лясковец.

Решение № 552 / 29.03.2007

Относно: Актуализиране годишните наемни цени на жилищните помещения – общинска собственост.

Решение № 551 / 29.03.2007

Относно: Предложения от ликвидатора на “Лотос” /в ликвидация/ ЕООД гр.Лясковец и “БКС” /в ликвидация/ ЕООД гр.Лясковец, относно продължаване срока на ликвидация на дружествата.

Решение № 550 / 29.03.2007

Относно: Отчет за дейността на ликвидатора на “Лотос” /в ликвидация/ ЕООД гр.Лясковец и “БКС” /в ликвидация/ ЕООД гр.Лясковец.

Решение № 549 / 29.03.2007

Относно: Участие на Община Лясковец в сдружение с нестопанска цел, във връзка с прилагане на подхода ЛИДЕР+ за изграждане на Местна инициативна група.

Решение № 548 / 29.03.2007

Относно: Приемане на Общинска стратегия за закрила на детето за периода 2007г./2009г. и План за действие за реализация на Стратегията за периода 01.01.2007г./31.12.2007г.

Решение № 547 / 29.03.2007

Относно: Отчет на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Лясковец.

Решение № 546 / 29.03.2007

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

Решение № 545 / 29.03.2007

Относно: Предоставяне еднократна помощ на семействата на трагично загиналите младежи от село Джулюница, Община Лясковец.

Решение № 544 / 28.02.2007

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 543 / 28.02.2007

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 542 / 28.02.2007

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 541 / 28.02.2007

Относно: Определяне предназначението на общинско жилище.

Решение № 540 / 28.02.2007

Относно: Продажба на общински жилища.

Решение № 539 / 28.02.2007

Относно: Приемане списък на обектите за продажба, съгласно Закона за общинската собственост през 2007 година.

Решение № 538 / 28.02.2007

Относно: Приемане годишен план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2007г.

Решение № 537 / 12.02.2007

Относно: Приемане бюджета на Община Лясковец за 2007 година.

Решение № 536 / 25.01.2007

Относно: Ликвидиране на съсобственост между Община Лясковец и физическо лице.

Решение № 535 / 25.01.2007

Относно: Продължаване срок на договор за наем на основание § 78, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост.

Решение № 534 / 25.01.2007

Относно: Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на обекти, съгласно ЗСПК и списъка на обекти за продажби, съгласно ЗОС за 2006 година.

Решение № 533 / 25.01.2007

Относно: Отпускане на персонална пенсия на дете.

Решение № 532 / 25.01.2007

Относно: Приемане допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

Решение № 531 / 25.01.2007

Относно: Културен календар на Община Лясковец за 2007 година и План-сметка за необходимите средства.

Решение № 530 / 25.01.2007

Относно: Изменение и допълнение на Решение № 519/21.12.2006г. на Общински съвет - Лясковец.

Решение № 529 / 25.01.2007

Относно: Разпределение на преходния остатък от делегираните от държавата дейности за 2006г.

Решение № 528 / 25.01.2007

Относно: Отчет за изпълнението на бюджета на Община Лясковец към 31.12.2006 година.

Решение № 527 / 25.01.2007

Относно: Доклад за работата на Общински съвет – Лясковец през второто полугодие на 2006 година.