Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 594 / 31.05.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 594

ОТНОСНО: Провеждане конкурс на един етап за приватизация на общински имоти, невключени в имуществото на търговско дружество.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2, чл.31, ал.1, чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, ал.3, чл.12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, чл.5, чл.7, чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за търговете и конкурсите, във връзка с Решения № 555/29.03.2007г. на Общински съвет –Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 16 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема правния анализ и приватизационна оценка на общински имоти, невключени в имуществото на общинско търговско дружество, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот І – за стопанска инициатива в кв.145 по ПУП-промишлена зона на гр.Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 529/22.08.2005г.

1.2. Урегулиран поземлен имот І – за обществено обслужване в кв.140 по ПУП-промишлена зона на гр.Лясковец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 485/16.02.2004г.

2. Приватизацията на обектите по точки 1.1. и 1.2. да се извърши чрез публично оповестен конкурс на един етап.

3. Определя минимална конкурсна цена в размер, както следва:
- по точка 1.1. – 158 526 лв.
- по точка 1.2. – 32 581 лв.

4. Определя депозит за участие в размер, както следва:
- по точка 1.1. – 10% - 15 852.60 лв.
- по точка 1.2. – 10% - 3 258.10 лв.

5. Депозитът за обектите по точки 1.1. и 1.2. се внасят по IBAN на Община Лясковец: BG02STSA93003300702086, BIC: STSABGSF в срок до 22.08.2007г., включително.

6. Утвърждава конкурсната документация и информационния меморандум, като част от нея за обектите по точки 1.1. и 1.2.

7. Конкурсната документация да се закупува в Информационния център в Община Лясковец след заплащане такса от 100 лв. в срок до 10.08.2007г., 16.45 часа, включително.

8. При закупуване на конкурсна документация следва да бъдат представени следните документи: копие от документ за самоличност, както и копие от съдебно решение, удостоверение за актуално състояние, БУЛСТАТ.

9. Лицата, закупили конкурсна документация могат да отправят до конкурсната комисия искания в писмена форма за разяснения по процедурата за провеждане на конкурса в срок до 16.08.2007г., 16.45 часа, включително.

10. Определя срок за подаване на оферти от кандидатите до 23.08.2007г., 16.45 часа, включително.

11. Възлага на кмета на Община Лясковец правомощия за провеждане на приватизационната процедура съгласно Наредбата за търговете и конкурсите, както и да сключи приватизационни договори със спечелилите конкурса кандидати за обектите по точки 1.1. и 1.2.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/