Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 614 / 28.06.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 57 от заседание
на ОбС, проведено на 28.06.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 614

ОТНОСНО: Предложение от ликвидатора на “Лотос” ЕООД гр.Лясковец за приемане на оценка на недвижим имот.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.10, ал.1, т.8 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема експертна (пазарна) оценка на имот УПИ ХІV, кв.134 по ПУП на гр.Лясковец, подробно описан в АОС № 512/07.10.2004г., в размер на 50 850 лева.

2. Да се предложи на Община Велико Търново да изкупи имота по АОС 512/07.10.2004г. по приетата пазарна оценка.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/