Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 38 / 20.12.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 4 от заседание
на ОбС, проведено на 20.12.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 38

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на годишния план за приватизация на обекти, съгласно Закона за приватизация и следприватизационен контрол и списъка на обекти за продажби, съгласно Закона за общинската собственост за 2007 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване - със 17 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнение на годишния план за приватизация на обекти, съгласно ЗСПК и списъка на обекти за продажби, съгласно ЗОС за 2007 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/