Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 30 / 29.11.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 30

ОТНОСНО: Предоставяне еднократна помощ на семейството на трагично загинал младеж от село Мерданя, Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и т.1.3 и т.13.2 от Решение № 537/12.02.2007г. на Общински съвет – Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа “за”, 1 “против” и 6 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се предостави еднократна помощ в размер на 500 лева на семейството на трагично загиналия при автомобилна катастрофа на 12 май 2007 година младеж – Димитър Димитров Данев от село Мерданя, Община Лясковец.


2. Помощта на бъде изплатена на родителите на трагично загиналия.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/