Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 595 / 31.05.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 56 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 595

ОТНОСНО: Откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план за приватизация.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.2 и чл.31, ал.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.3, ал.5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, във връзка с Решение № 538/28.02.2007г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа “за”, “против” няма и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Открива процедура за приватизация чрез публично оповестен конкурс на един етап на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот УПИ Х – за ремонтна работилница с площ 1 660 кв.м, кв.135 по ПУП-промишлена зона на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 422/18.11.2002г.

1.2. Урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ – за производствено складови дейности с площ 2 060 кв.м, кв.159 по ПУП-промишлена зона на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 432/18.11.2002г.

2. Възлага на кмета на Общината да възложи за обектите по точка 1 дейностите по изготвяне анализ на правното състояние, приватизационна оценка и информационен меморандум чрез пряко договаряне по реда на Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство.

3. Кметът на Община Лясковец да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние на обектите по точка 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/