Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 18 / 29.11.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 18

ОТНОСНО: Участие на Община Лясковец в Сдружение с нестопанска цел “За Веселина” и определяне на представители на Общината в това сдружение.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 6 гласа “за”, 8 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Не приема предложението за представител на Община Лясковец в Сдружение с нестопанска цел “За Веселина” да бъде определен Мариан Точев Атанасов – общински съветник в Общински съвет – Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/