Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 24 / 29.11.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 3 от заседание
на ОбС, проведено на 29.11.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 24

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец за отпускане на средства по Проект “Красива България”.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.44, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – с 9 гласа “за”, 5 “против” и 3 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Лясковец да кандидатства за отпускане на средства по Проект “Красива България”, с проекти за следните обекти:

-благоустрояване централен градски парк гр.Лясковец;
-ремонт покрив и фасади на НУ “Цани Гинчев” гр.Лясковец;
-ремонт покрив и фасади на читалище “Земеделец” с.Козаревец;
-ремонт покрив и фасади на сградата на Кметство с.Джулюница.

2. Дяловото участие на Общината във финансирането на обектите е 50% от общата стойност на проектите.

3. Средствата се осигуряват от фонд “Приватизация”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /П. Славчев/