Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 591 / 16.05.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 55 от заседание
на ОбС, проведено на 16.05.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 591

ОТНОСНО: Възлагане на доклад за оценка на въздействието на околната среда на потенциални площадки за изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 14 общински съветника и след проведено гласуване – с 10 гласа “за”, 2 “против” и 2 “въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие, кмета на Община Лясковец – инж.Димитър Дервишев да продължи процедурата по отреждане на площадка за регионално депо за неопасни отпадъци, съгласно изискванията на българското законодателство, като възложи ПУП, ДОВОС и други необходими документи на три броя площадки:

- площадка № 4 – Шереметя /кариера за варовици/, за която площадка има изготвен ДОВОС. Необходимо е да се актуализира.
- площадка № 5 – общинско сметище с.Шереметя и прилежащите до него територии.
- площадка № 22 – Асеново – запад.

2. Необходимите разходи по процедурите да бъдат разчетени в общинския бюджет, съгласно дяловото участие на община Лясковец.
3. Общински съвет, счита за целесъобразно при провеждане на процедурите по избор на площадка за изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци, да се предвидят средства за подобряване инфрастуктурата на съответните селища, намиращи се в района й.
4. При изготвяне на критериите за ДОВОС, особено внимание да се обърне на анализа на подпочвените води.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/