Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 541 / 28.02.2007

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 52 от заседание
на ОбС, проведено на 28.02.2007 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 541

ОТНОСНО: Определяне предназначението на общинско жилище.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.1, т.2 и ал.2, чл.33, ал.1, т.4, ал.2, ал.5 и ал.6 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изключва от списъка за настаняване под наем, общинско жилище, находящо се в гр.Лясковец, ул. “Максим Райкович” № 9, подробно описано в АОС-ч № 435/03.01.2003г.

2. Определя предназначението на горепосоченото общинско жилище за продажба и допълва списъка по чл.2, ал.2, във връзка с чл.33, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, приет с Решение № 347/29.09.2005г.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да предприеме съответните действия, съгласно Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /В. Трайков/